KLAUZULA INFORAMCYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest :

Niepubliczne Przedszkole Francuskie Mały Ambasador

Adres: ul. Długosza 7  35-056 Rzeszów

mail: info@ambasadot.rzeszow.pl

 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały podane, czyli prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, którego dane dotyczą.
 • Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.
 • Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji  oraz prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, którego dane dotyczą, na podstawie przepisów Ustawy – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198). W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.
 • Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.